Ford Việt Nam liên tục phá vỡ kỷ lục kinh doanh tính theo tháng